Wat is een innovatie-traject?

Wat is een innovatie-traject en hoe ziet het eruit? Als voorbeeld beschrijf ik het Crimi. Een project wat heeft plaatsgevonden in opdracht van Politie Haaglanden en Gemeente Den Haag.

Het CRIMI is een innovatie-lab dat zich bezighoudt met concrete veiligheidsvraagstukken die naar gelang het vraagstuk een topteam samenstelt bestaande uit criminologie studenten, pas afgestudeerde criminologen, onderzoekers, professionals uit het veiligheidswezen, creatieve geesten en ondernemers.  Dit alles gebeurt in een periode van tien weken.

Hoe? Analyseren, faciliteren en adviseren.

Vraagstukken worden geadopteerd naar aanleiding van gesprekken met organisaties die te maken hebben met veiligheidsproblematiek. Het CRIMI zal een team samenstellen die het vraagstuk gaat analyseren en oplossingen zal bedenken. Dit gebeurt door middel van lab- en veld werk. Er wordt gewerkt vanuit drie pijlers: analyseren, faciliteren en adviseren.

Wie? Criminologen, professionals en creatieven.

Een crimi-team bestaat onder andere uit criminologie studenten. Zij zitten minimaal in hun derde jaar en beschikken over actuele kennis op het gebied van criminologie. Zij werken in het team samen met professionals uit het veiligheidswezen, experts die vanuit hun ervaring expertise willen delen. Daarnaast wordt er samen gewerkt met creatieven. Dit zijn mensen die gewend zijn om innovatief te werken en niet bang zijn om vernieuwende ideeën te delen.

Resultaten

 • Creëren van vitale coalities rond het vraagstuk

Een stakeholdersanalyse moet uitwijzen welke partijen belang hebben bij het oplossen van het vraagstuk. Een probleemgerichte aanpak waarbij de lokale context en samenleving wordt betrokken is essentieel. Zo creëer je het meeste draagvlak en doorwerking van de oplossing. Vitale coalities zijn partijen die samen het vraagstuk willen aanpakken. Dit zijn criminologie studenten, creatieven, professionals en ook lokale partijen. Denk hierbij ook aan relaties met andere projecten.

 • Innovatieve oplossingen

De vitale coalitie zal op basis van wetenschappelijk onderzoek, veldonderzoek en een kosten- en batenanalyse tot een innovatieve oplossingen komen. Studenten en creatieven zullen een lokaal gericht aanpak stimuleren. Kortom, de verbinding tussen theorie en praktijk staat centraal.

 • Interdisciplinaire samenwerking

 Criminologie studenten hebben veel wetenschappelijke kennis die voor de aanpak van verschillende veiligheidsvragen nuttig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Routine Activiteiten Theorie: hoe beweegt een dader zich geografisch voordat hij de delict pleegt? Of CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design): wat zijn de omgevingskenmerken van het plaats delict? Of de Rationele Keuze Theorie: Wat zijn de overwegingen van een dader om een delict te plegen? Ook de gelegenheidstheorie (‘gelegenheid maakt de dief’) kan inzicht geven over het gedrag van slachtoffers. Al deze wetenschappelijke kennis zal uitwijzen welke interventie op welk moment het meest effectief is.

Creatieven en kunstenaars kunnen dingen zichtbaar maken die nog niet zichtbaar zijn. Om een complex probleem en veiligheidsvraagstuk als fietsdiefstal aan te pakken is idee- en daadkracht nodig. Als een probleem groot, verstrikt en lastig te tackelen is, dan kom je er niet met alleen theorie. Dan moeten grenzen worden opgerekt en nieuwe dingen waargemaakt. Dan wil je initiatief van degenen die daar het beste in zijn. Voor een nieuw perspectief op hoe fietsdiefstal aangepakt moet worden zijn mensen die out-of-the-box durven denken dé partij die samen met criminologen werkelijk innovatie kunnen realiseren.

Werkmethode

In tien weken worden verschillende stappen doorlopen:

 1. Probleemanalyse

Resultaat: er is een analyse uitgevoerd rondom het vraagstuk. Deze analyse vormt het uitgangspunt voor de verdere werkzaamheden. In overleg wordt gekeken welke bijdrage de studenten in deze fase reeds kunnen leveren. 

 1. Brainstorm: vraag

Resultaat: het vraagstuk is geïdentificeerd. Het is duidelijk waarom dit vraagstuk urgent en lastig te tackelen is. Daarbij zijn de randvoorwaarden voor de oplossing bekend om een effectieve aanpak te bewerkstelligen.

 1. Brainstorm: oplossing

Resultaat: vitale coalities hebben een aanzet voor oplossingen bedacht die innovatief, uitvoerbaar en haalbaar zijn. Resultaat: studenten werken innovatief en oplossingsgericht vanuit co-creatie. Geïnspireerd door en in samenwerking met creatief ondernemers.

 1. Wetenschappelijk onderzoek & Lab-werk

Resultaat: studenten weten wat er nationaal en internationaal voor studies zijn uitgevoerd rond het vraagstuk.

 1. Praktijk onderzoek & Stakeholdersanalyse

Resultaat: belanghebbenden zijn in kaart gebracht, relaties met andere projecten zijn onderzocht en worden mogelijk betrokken in de coalitie.

 1. Kosten- en / baten analyse

Resultaat: studenten hebben op basis van wetenschappelijk – en praktijkonderzoek een idee van de meest effectieve hoe de oplossing eruitziet.

 1. Tussenevaluatie

Resultaat: opdrachtgever is op de hoogte van de voortgang en geeft tips en feedback.

 1. Uitwerking pitches

Resultaat: studenten en creatieven hebben de oplossing vormgegeven en zijn klaar voor een presentatie.

 1. Pitchen oplossing (en)

Resultaat: de opdrachtgever neemt kennis van de oplossingen.

 1. Eindevaluatie

Resultaat: de pilot is in zijn geheel geëvalueerd.

Achtergrond

Verbinden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Veiligheidsvraagstukken worden niet meer alleen opgelost door de overheid. Burgers en organisaties organiseren zelf hun veiligheid. Het CRIMI verbindt kennis en kunde van verschillende partijen met elkaar om een veiligheidsvraagstuk op te lossen. Nieuwe invalshoeken worden geboden waardoor problemen door innovatief samenwerken worden opgelost. Met deze aanpak ontstaan er mogelijk nieuwe duurzame verbindingen tussen de veiligheidswereld en de lokale samenleving.

Kennisvalorisatie van criminologisch onderzoek. Valorisatie is de derde maatschappelijke hoofdtaak van kennisinstellingen. Het levert soms financiële waarde voor de universiteit, maar in ieder geval betere contacten met de praktijk, nieuwe onderzoeksvragen en nieuwe onderzoekskansen. Met de aanpak van dit lab, brengen kennispartijen hun kennis in, maar kunnen ook doelgerichte, nieuwe onderzoeksvragen formuleren. Deze wederkerigheid kan bijdragen aan grotere effectiviteit van de verbinding tussen kennis en uitvoering.

Een crimi-lab duurt, van begin tot einde drie tot vier maanden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *